REGULAMIN PLATFORMY B2C

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży prowadzonej przez BRADAS Group  Sp. z o.o., z siedzibą w Oleśnie, za pośrednictwem Platformy B2C bradas.sklep.pl (zwanej dalej: „Platformą B2C”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym bradas.sklep.pl (dalej: „Sklep” ) oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

2.    Serwis dostępny jest dla wszystkim osób (dalej „Użytkowników”) pod adresem: https://bradas.sklep.pl

3.    Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest BRADAS Group  Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnie (46-300), ul. M. Konopnickiej 5, NIP:576-000-21-48, REGON: 151002000, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000943156; e-mail: bradas@bradas.pl

4.    Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom szybki i efektywny kontakt to:

adres: ul. M. Konopnickiej 5, 46-300 Olesno, telefon: +48 34 359 74 66 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00), adres e-amil: sklep@bradas.pl

5.    Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.

6.    Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów wskazanych w Serwisie (zwane dalej: „Produktami”).

7.    Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt 1.2. powyżej, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, newslettera oraz poczty elektronicznej.

8.    Sklep umożliwia:

8.1.   Pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,

8.2.  Składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),

8.3.   Przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

9.    W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta”, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, dalej: „Kodeks cywilny”), rozumie się Użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.  Samo korzystanie z funkcji informacyjnych Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat.

11.  Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (pkt. 5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.

12.  Sprzedający uprawniony jest do przesyłania na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123, dalej „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Może mieć to jedynie miejsce po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).

§2
Zamówienia

1.      Składanie zamówień w Sklepie (dalej: „Zamówienie”) mogą dokonywać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.      Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza bez dokonywania  rejestracji. Umieszczenie przez Klienta Produktów w koszyku (tj. funkcjonalności Sklepu pozwalającej na podgląd Produktów już wybranych, a jeszcze nie zakupionych przez Klienta w procesie składania Zamówienia) nie wiąże się z ich zakupem lub rezerwacją.

3.      Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić przy zakładaniu Konta.

4.      Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym zaznaczeniem przez Użytkownika przycisku: „Wyślij zamówienie”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo, podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.

5.      W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, w sposób niezgodny z pkt. 1-4. powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

6.    Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia.

7.    W wiadomości e-mail, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134, dalej: „Ustawy o prawach konsumenta”). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub w załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.

8.    Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja Zamówienia była niemożliwa, Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.

9.    W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w Zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o przewidywanym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

10.    Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub części z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta i zwróci otrzymaną z tego tytułu cenę. Cena zwracana za niedostępny Produkt, pomniejszona będzie o wartość zgromadzonego na Koncie Klienta rabatu, jeśli przy zakupie Produktu Klient z niego skorzystał, z zastrzeżeniem, że Klient może ponownie z niego skorzystać w przyszłych transakcjach.

11.    Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

12.    Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. 

 

§3
Ceny i płatności

1.      Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku.

2.      Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

2.1.   przelew na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Serwisie,

2.2.   płatność gotówką przy odbiorze osobistym pod adresem i w godzinach wskazanych przez Sprzedającego.

3.   Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem metod płatności wskazanych w ppkt. 2.1 powyżej dokonywane są za pośrednictwem serwisów należących do podmiotów trzecich, innych niż Sprzedający. W przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24 operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł.

4.   Na życzenie Kupującego, określone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, Sprzedający po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, dostarczy Kupującemu fakturę VAT drogą elektroniczną w formacie *pdf, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu.

 §4
Dostawa

1.      Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci otrzymania Produktu na adres znajdujący się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej Sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.

2.      W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 2.1. Regulaminu realizacja Zamówienia zostanie dokonana nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.

3.      W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt 2.2. Regulaminu, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

4.      Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5.      Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w Serwisie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.

6.      W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji. Klient może wybrać realizację Zamówienia etapami - w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie (poprzez numery telefonów wskazane w pkt 1.4. Regulaminu) lub wpisać odpowiednią adnotację w uwagach do Zamówienia.

7.      Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie Produktu). W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

8.      Sprzedający nie jest odpowiedzialny za podłączenie, uruchomienie lub ustawienie Produktu po jego dostarczeniu do Klienta.

§5
Prawo odstąpienia

1.      Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4. Regulaminu adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy sprzedaży, lub łącznie z przesłanym Produktem.

2.      W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3.      Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.      W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5.      Sprzedający informuje, że prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 1. powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w związku z brzmieniem art. 38. Ustawy o prawach konsumenta między innymi w odniesieniu do umowy:

5.1.   w której przedmiotem świadczenia są Produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.2.   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.3.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.      Zgoda Klienta, o której mowa w ppkt 5.3. powyżej, następuje poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola wyboru. W razie niewyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w zdaniu powyżej, rozpoczęcie wykonywania przez Sprzedającego umowy sprzedaży w stosunku do Produktów opisanych w ppkt 5.3. powyżej nastąpi po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia tej umowy.

7.      Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

§8
Odpowiedzialność

1.         Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Strony Internetowej Platformy B2C, jeśli powodem jest:

1.1.      modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy,

1.2.      siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).

       2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

       3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za własne działanie, zaniechanie działania lub zaniechania osób trzecich, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

        4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy B2C, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.

        5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy B2C w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

        6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

                                                                                                                                         §9
                                                                                                                      Reklamacje i gwarancje

1.    Klient ma prawo do złożenia reklamacji Towaru w ciągu roku od daty Dostawy Towaru, korzystając z prawa rękojmi, o ile w terminie miesiąca od dnia, w którym stwierdził wadę Towaru albo w ciągu miesiąca od momentu, gdy przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie.
2.    Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3.    Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Towaru jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Reklamowany Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy. Koszty przesyłki do Sprzedawcy pokrywa Klient.
4.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.    Towar sprzedawany przez Sprzedawcę może być objęty gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta, bądź dystrybutora. Sprzedawca udziela gwarancji na produkty, których jest producentem.
6.    W przypadku Towaru objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a)      korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji,
b)      w takich okolicznościach Klient zobowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy,
c)      korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z rękojmią.
7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych     
świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres email sklep@bradas.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) Dni Roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
      8.  Wszelkie niedogodności związane z brakiem dostawy towaru będą rozpatrywane do 2 dni
roboczych od dnia dostawy.

§10
Dane osobowe i pliki „Cookies”

1.         Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie zgody do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

2.         Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3.         Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.

4.         Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

5.         Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

6.         Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa.

7.         Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Platformy B2C, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

8.         Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Platformy B2C na urządzeniu końcowym Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Mechanizm plików ''cookies” nie mają na celu identyfikacji Klienta.

9.         Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:

9.1.      zapamiętania informacji o urządzeniu końcowym Klienta,

9.2.      weryfikacji i rozwoju swojej oferty,

9.3.      statystycznych.

       10. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików ''cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że

              wyłączenie mechanizmu plików ''cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Platformy B2C.

  §11
Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

1.         Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz postanowień poniżej. 

2.         Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta do Sprzedawcy przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

3.         Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się z zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.

4.         Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podanym przez Klienta podczas Rejestracji.

5.          W razie zauważenia, że wystąpił błąd w cenie, a umowa została już zawarta, istnieje możliwość złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oferty złożonej pod wpływem błędu co do    ceny - ale dotyczy to tylko ewidentnych przypadków, gdy klient z łatwością powinien był zauważyć, że    cena jest efektem błędu.

§12
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1.         Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy B2C i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Platformy B2C.

2.         Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Platformy B2C.

3.         Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

4.         Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.

5.         Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6.         Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

7.         W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

8.         Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017.

Trwa generowanie cennika, proszę czekać